Stapsgewijs raamwerk – kwaliteitsverbeteringstools voor NICU's

Deze NICU-toolkit ter verbetering van de lactatiekwaliteit (QI, Quality Improvement) is een stapsgewijze manier om een hoge dosis en langdurige blootstelling van eigen moedermelk te bereiken voor alle baby's, waarin wordt beschreven

 • Wat is kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU?
 • Waarom is kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU zo waardevol?

Hoe krijgt u het project van de grond?

Teacher explaining step-by-step framework to students and nurses

Wat houdt verbetering van de lactatiekwaliteit in de NICU in?

Kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU wordt ingezet om de lactatiezorg en de gezondheidsresultaten voor baby's systematisch te verbeteren aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde best practices.

Kwaliteitsverbetering is een eenvoudige manier om pre- en postinterventie te testen door middel van gegevensverzameling, -monitoring en -evaluatie om praktijkveranderingen in de lactatiezorg in te voeren, aan te passen of af te wijzen.

Kwaliteitsverbetering is een continu proces en de planning van duurzame praktijkverandering moet vanaf het begin in het project worden geïntegreerd.

Waarom is kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU belangrijk?

Er bestaan krachtige ondersteuningsprogramma's voor borstvoeding rechtstreeks aan de borst met wereldwijd gestandaardiseerde maatstaven voor de tweeheid gezonde moeder-gezonde baby:1

 • Borstvoeding binnen 1 uur na de geboorte
 • Uitsluitend borstvoeding in de eerste 6 maanden

Deze meetwaarden zijn echter niet van toepassing op de kwetsbare moeder- en babypopulatie in de NICU.

Kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU wordt ingezet om de lactatiezorg en de gezondheidsresultaten voor kwetsbare baby's systematisch te verbeteren aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde best practices.

Hoe kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU te implementeren

 1. Het kwaliteitsverbeteringsproject voorbereiden en plannen
 2. Interventies in de lactatiezorg meten
 3. Monitoring en evaluatie
 4. Kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU duurzaam maken

Stap 1: het kwaliteitsverbeteringsproject voorbereiden en plannen

Een werkgroep opzetten

Via een werkgroep kan worden samengewerkt aan het begeleiden en sturen van het kwaliteitsverbeteringsproject door middel van planning, interventie, evaluatie en implementatie van praktijkveranderingen.

De kwaliteitsverbeteringswerkgroep is verantwoordelijk voor:

 • Plannen en overleggen met belanghebbenden
 • Doelstellingen en strategie van het kwaliteitsverbeteringsproject voor lactatie in de NICU bepalen
 • Het kwaliteitsverbeteringsproject leiden
 • Kwaliteitsverbetering op koers houden
 • Momentum en verantwoordelijkheid behouden
 • Organisatorische betrokkenheid stimuleren

De groep is verantwoordelijk voor het beoordelen van de gegevens, het identificeren van gebieden waarop de focus moet liggen en het doen van aanbevelingen voor de praktische implementatie van veranderingen om de projectdoelstellingen te behalen.

Samenwerking met de 'juiste' mensen is waardevol om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare baby's langdurig een hoge dosis moedermelk (OMM) krijgen en om effectieve lactatie-interventies in de dagelijkse praktijk te integreren.

 • Neonatoloog, gespecialiseerd verpleegkundige
 • Hoofd verloskunde en neonatale zorg (inclusief obstetrie)
 • Klinisch onderwijskundige NICU/kraamzorg
 • Verpleegkundige/verloskundige als vertegenwoordiger van de NICU
 • Verpleegkundige/verloskundige als vertegenwoordiger van de verloskamer
 • Verpleegkundige/verloskundige als vertegenwoordiger van de kraamafdeling
 • Lactatiekundige of verantwoordelijke voor voeding van de baby
 • Data-assistent om gegevens te verzamelen

De huidige situatie analyseren

De interactieve NICU-scorekaart is een hulpmiddel waarmee u de lactatiepraktijken op de afdeling zelf kunt evalueren. Bij het opstarten van kwaliteitsverbetering binnen meerdere klinische gebieden, zoals de NICU-, kraam en verloskundige afdeling, kan het voorkomen dat er per klinisch gebied verschillende goedwerkende onderdelen of hiaten, uitdagingen en barrières zijn.

Stap 2: Interventies in de lactatiezorg meten

"Zonder gegevens ben je gewoon iemand met een mening"

Waarom gegevens verzamelen?

 • Aandacht vestigen op uitdagingen
 • Hiaten/tekorten duidelijk zichtbaar maken
 • Kwantificeerbare bewijzen leveren
 • Aanzetten tot actie
 • Dynamiek en enthousiasme creëren

Wat te meten?

Het is belangrijk om het juiste te meten. Kwaliteitsverbetering van lactatiezorg in de NICU richt zich op meetbare gegevens:

Aantallen

 • frequente afkolfsessies
 • moeders die volledig geïnformeerd zijn

Registreren van de tijd tot aan

 • het eerste moment van afkolven
 • tot de melk op gang komt

Meten van de hoeveelheid (%) van

 • voedingssamenstelling OMM:DHM:kunstvoeding
 • baby's die > 50 ml/kg/dag binnenkrijgen
 • uitsluitend borstvoeding ontvangen in de NICU en na ontslag

Het is van belang om rekening te houden met de tijd die nodig is om gegevens uit de dossiers te halen en gegevens in de database in te voeren.

Continue gegevens verzamelen

 • biedt een reeks van gegevens in de loop van de tijd
 • laat een verhaal/reis zien in de gegevens
 • brengt veranderingen in beeld wanneer ze zich voordoen

Basislijn meten

Het prospectief verzamelen van gegevens levert een weerspiegeling in real time op. Gegevens van vóór de interventie zijn cruciaal om in beeld te krijgen of de interventie tot veranderingen heeft geleid.

De basislijncohort is de 'controle' en moet voorafgaand aan de interventie realtime inzicht in de patiënt verschaffen. De werkgroep kan de omvang en tijdlijn van de basislijncohort bepalen en beslissen of specifieke patiëntengroepen, zoals zuigelingen van minder dan 1500 gms/32 weken, worden geanalyseerd. De gegevensverzamelingstool ondersteunt groepsselectieve gegevens voor analyses.

Verandering doorvoeren

Om praktijkveranderingen door te voeren zodat er betere resultaten kunnen worden bereikt, is samenwerking met de kraam- en de NICU-afdeling nodig.

Het is belangrijk dat alle zorgprofessionals die betrokken zijn bij moeders en gezinnen met baby's in de NICU worden opgeleid en getraind, zodat de moeders consistente informatie krijgen. Regelmatige training is nodig om de best practices te verbeteren en te behouden.

Stap 3: Monitoring en evaluatie

Kwaliteitsverbetering is geen eenmalige interventie zoals een onderzoeksproject dat is. Kwaliteitsverbetering is een proces van continue monitoring, evalueren, invoeren, aanpassen of afwijzen van praktijkveranderingen.

Regelmatige beoordeling van de gegevens is van cruciaal belang voor het volgende:

 • Het verzamelen van de juiste gegevens, identificeren wat er ontbreekt en correcte gegevensverzameling toepassen
 • Realtime overzicht verkrijgen van de huidige situatie
 • Hiaten identificeren
 • Bijkomende scholing implementeren
 • Als werkgroep bespreken wat er goed gaat, waar de focus in de volgende stap op moet liggen en wie er verantwoordelijk is

Geboekte vooruitgang vergelijken met de basislijn en de voorgaande maand.

Stap 4: Kwaliteitsverbetering van lactatie in de NICU duurzaam maken

Kwaliteitsverbetering is een continu proces en de planning van duurzame praktijkverandering moet vanaf het begin worden geïntegreerd.

Het kost tijd om nieuwe interventies in de gestandaardiseerde dagelijkse praktijk te integreren. Het regelmatig verzamelen van gegevens over lactatie en babyvoeding maakt het mogelijk om de praktijk en lactatieresultaten te monitoren en te evalueren, en om de kwaliteit van de zorg te ondersteunen en verder te ontwikkelen.

Regelmatige scholing over lactatie zorgt ervoor dat zorgprofessionals al vóór de bevalling consistente informatie en een aanpak over lactatie kunnen bieden aan risicomoeders en moeders in de NICU.

Literatuur

1 UNICEF, WHO. Protecting, promoting and supporting breastfeeding: The baby-friendly hospital initiative for small, sick and preterm newborns. Geneva, New York: WHO; UNICEF; 2020. 42 p.